Jelen tájékoztató a Budapest Közút Zrt. (a továbbiakban: Budapest Közút) által a Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat területén lévő, Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületi várakozóhelyeket üzemeltetése, különösen a parkolási (várakozási) díjkövetelések behajtása során végzett adatkezelésre vonatkozik. Az adatok az adatkezelés egyes aspektusaiban személyes adatnak tekinthetők, így azokra nézve a Budapest Közút az adatvédelmi szabályok betartatását kiemelten fontosnak tartja.

A Budapest Közút a személyes adatok kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések és hatósági ajánlások alapján jár el

Amennyiben Ön nem magánszemélyként, hanem egy jogi entitás hivatalos képviselőjeként jár, az Ön személyes adatait abban az esetben is jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli és védi a Budapest Közút.

 

1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő:    Budapest Közút Zrt.

Székhely:        1115 Budapest Bánk bán utca 8-12..

Postacím:        1518 Budapest, Pf.: 86

E-mail:            parkolas@budapestkozut.hu

Telefon:          +36-3-255-255

Fax:                +36-1-235-1040

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Révész Balázs (+ 36 30256 5986)

Adatfeldolgozó: Session Base Kft.

Székhely: 1116, Budapest, Fehérvári út 126-128

 

 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

  • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
  • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

3. A parkolási pótdíjak behajtásához kapcsolódó adatkezelés

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Adatkör Adatkezelés célja
üzembentartó neve pótdíj fizetésére kötelezett azonosítása
születési idő és hely pótdíj fizetésére kötelezett azonosítása
anyja neve pótdíj fizetésére kötelezett azonosítása
forgalmi rendszám pótdíjazással érintett gépjármű azonosítása
lakcím kapcsolattartás
parkolási pótdíjas esetekről készített fényképfelvételen szereplő adatok pótdíjas esemény bekövetkezése helyének, idejének bizonyítása, a pótdíj alapjául szolgáló parkolást (várakozást) elkövető gépjármű azonosítása

 

3.2. Az adatkezelés jogalapja

A Budapest Közútnak a Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatával kötött Feladat-ellátási szerződés alapján fennálló jogi kötelezettsége.

3.3. Az adatkezelés időtartama

A Budapest Közút a fenti adatokat a díjfizetés elmulasztása esetén a kapcsolódó eljárás befejezéséig vagy fizetési kötelezettség teljesítéséig őrzi.

4. Online regisztráció az adatok lekérdezéséhez

A Budapest Közút a https://ugyfelablak.budapestkozut.hu/ online felületen lehetőséget biztosít a pótdíjtartozással kapcsolatos adatok lekérdezéséhez. A szolgáltatás igénybevételéhez előzetes regisztráció szükséges.

4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Adatkör Adatkezelés célja
vezeték- és keresztnév regisztráció és azonosítás
e-mail cím regisztráció és azonosítás
telefonszám regisztráció és azonosítás
jelszó (első ízben generált majd a felhasználó által választott) regisztráció és azonosítás

 

4.2. Az adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

4.3. Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulás visszavonása vagy a törlés iránti kérelem teljesítése.

5. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

5.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes adatokhoz a Budapest Közút kijelölt munkatársai, valamint a parkolási pótdíj-követelések érvényesítésével megbízott követeléskezelést végző gazdasági társaságok, valamint ügyvédi irodák férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében és szükséges mértékben.

A Budapest Közút a fentieken túl csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más állami, illetve önkormányzati szervek számára. Így például

– ha a rendőrség/ügyészség megkeresi a Budapest Közutat, és a nyomozáshoz az adott személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.

5.2. Adatbiztonsági intézkedések

A Budapest Közút a bejelentésben megadott személyes adatokat az Invitech Zrt. DC10 adatközpontjában (1108 Budapest, Kozma utca 2.) elhelyezett, saját tulajdonú szervereken tárolja. A Budapest Közút megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tártolt adatokhoz való hozzáférést a Budapest Közút naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá.

 

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

6.1. Hozzáféréshez való jog

Az érintett személy kezdeményezheti személyes adataihoz való hozzáférést. E jog keretében az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Budapest Közúttól arról, hogy

– milyen személyes adatait,

– milyen jogalapon,

– milyen adatkezelési cél miatt,

– milyen forrásból,

– mennyi ideig kezeli,

– a Budapest Közút kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Budapest Közút az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Budapest Közút módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Budapest Közút a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Budapest Közúttól a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a Budapest Közút abban az esetben utasítja el, ha a Budapest Közutat jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi.

6.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Budapest Közút zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a kérelmet a Budapest Közút jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a kérelmet a Budapest Közút ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Budapest Közút tovább tárolja a személyes adatot (például az adott kérelmet), ezt követően törli az adatokat.

6.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. Így például tiltakozhat az ellen, ha a Budapest Közút hozzájárulása nélkül a személyes adatot tudományos kutatás céljából felhasználná.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az érintett a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (30) 683-5969, e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu )

 

Az érintett továbbá polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).