Kárbejelentés

A Budapest Közút Zrt. a kezelésében (Budapest határán belül) lévő úthálózat, illetve az egyéb közúti létesítmény hibája miatt bekövetkezett kárigényeket kivizsgálja és rendezi.

Az 1988. évi I. törvény alapján “A kártérítési követelést a kár keletkezését követően haladéktalanul kell a közút kezelőjéhez bejelenteni.”

Hozzánk tartozik-e az érintett útszakasz?

1. ÚTHIBA OKOZTA GÉPJÁRMŰ KÁROK BEJELENTÉSE

A kárigényt az esetet követően, lehetőleg pár napon belül kérjük bejelenteni, annak érdekében, hogy a baleset körülményei és a sérülések még beazonosíthatók legyenek.

A káresemény során sérült/cserélt alkatrészek megőrzését kérjük a kárigény végleges rendezéséig!

A bejelentést elektronikus úton, vagy személyesen ügyfélszolgálatunkon is megteheti a kitöltött

Kátyukár bejelentő lap.docx

és a kért mellékletek csatolásával.

A bejelentésben közölni kell:
 • az esemény idejét, pontos helyét (kerület, út, tér, házszám stb.),
 • milyen körülmények között történt a baleset,
 • a sérülés, kár becsült mértékét.
karrendezes@budapestkozut.hu
Szükséges okmányok:
 • a gépjármű forgalmi engedélye (mindkét oldal),
 • a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás igazolása,
 • a kárt, eseményt bejelentő személyi igazolványa,
 • a gépjárművet vezető személy vezetői engedélye (jogosítványa),
 • ha a bejelentő nem a tulajdonos/üzembentartó, akkor meghatalmazás a tulajdonostól/üzembentartótól (2 tanúval hitelesítve)
A bejelentéshez mellékelni kell továbbá:
 • fényképfelvételt a káresemény helyszínéről,
 • hatósági (pl. rendőrségi) intézkedést lezáró határozatot (ha történt),
 • a káreseményt, illetve annak bekövetkezését helyszínen észlelő tanuk adatait (név, lakcím, telefonszám)

Kárfelmérés

Társaságunk kárfelmérést csak az illetékességi (felelősségi) körébe tartozó esetekben biztosít. A felelősségi körünkbe nem tartozó bejelentéseket a 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 32. § (4) alapján továbbítjuk az illetékes szervezet felé.

Kárrendezés

A hiánytalan kárbejelentést követő legrövidebb időn belül független kárszakértő társaság egyezteti az ügyféllel a kárfelmérésre megfelelő helyszínt és időpontot. A kárfelmérésről gépjármű szemle jegyzőkönyv készül, amelyet a kárszakértő és az ügyfél aláírásukkal igazolnak.

Kárszakértői vélemény (Kárfelvételi jegyzőkönyv) hiányában a kárigényt elbírálni és kártérítést teljesíteni nem áll módunkban.

Amennyiben az előző „alap” kárfelmérést követően újabb meghibásodások merülnek fel a balesettel összefüggésben, úgy azok vizsgálatához pótszemle szükséges. Pótszemlét kezdeményzeni közvetlenül a karrendezes@budapestkozut.hu címen lehet.

Társaságunk az ügy kivizsgálásához szükséges iratok beérkezését követően felelősségi nyilatkozatot ad ki.

Javítási számla hiányában kártérítést teljesíteni nem áll módunkban. (Számlás kárrendezés)*

A javítási számla kézhezvételét követően történik a kárérték meghatározása. A kártérítés mértékéről tájékoztatjuk a károsultat, és egyetértés esetén a károsult nyilatkozata szerint intézkedünk a kártérítés teljesítéséről.

Szakszó magyarázat

Számlás kárrendezés: a kárt a károsult nevére kiállított – a kárfelvételi jegyzőkönyvben rögzített helyreállítási módnak megfelelő – javítási számla alapján rendezzük. Javítónál történő helyreállítás esetén javítás közbeni, és utáni alkatrész beépítés ellenőrzést végezhetünk, melynek során a javítási számlába állított gyári alkatrészek felhasználását ellenőrizhetjük. A gyári alkatrészek eredetének igazolásához a felhasznált alkatrész beszerzésének bizonylatát is ellenőrizhetjük.

Avultatás: a gépjárművek értékének az időmúlás, illetőleg a fokozatos elhasználódás miatti – százalékban kifejezett – csökkenése. Ha pl. egy gépjármű – a kár időpontjában – 70%-os műszaki állapotú, a károsult az újkori érték 70%-ára tarthat igényt. A fennmaradó 30% az avultatás mértéke, amelyet a tulajdonosnak kell viselnie (Káronszerzés tilalma!).

Káronszerzés tilalma: a károsultat a károkozó köteles olyan helyzetbe hozni, mintha a károkozás meg sem történt volna. A károsult nem gazdagodhat a károkozás kapcsán. Ha egy 70%-os műszaki állapotú gépkocsi kára esetén a károsult egy új (100%-os) autó értékét kapná, előnyösebb helyzetbe kerülne, mint a károkozás előtt. A káronszerzés tilos, jogszabályba ütközik. A 30%-os különbözetet a károsultnak kell viselnie.

2. EGYÉB KÖZÚTI LÉTESÍTMÉNY HIBÁJA OKOZTA KÁROK

Budapest Közút Zrt. kezelésében lévő közlekedési létesítmények (út, úttartozék, korlát, árok, padka, járda, híd, felüljáró, aluljáró, lépcső, KRESZ tábla, forgalomirányító lámpa, stb.) hibáiból keletkezett káreseményeket (vagyoni kár, vagy személyi sérülés) elektronikus úton – az itt letölthető

Felelősségi kárigény bejelentő lap.docx

dokumentum kitöltésével, a karrendezes@budapestkozut.hu e-mail címre vagy postai címünkre, illetve személyesen ügyfélszolgálatunkon írásban tudja a károsult bejelenteni.

Személyi sérüléses kárigény esetén a károsultat külön értesítjük a kivizsgáláshoz szükséges iratok köréről.

A bejelentéshez azonban mellékelni kell az úthiba károknál felsorolt mellékleteket.

Az ilyen jellegű kárigények rendezése elismerő jognyilatkozat kiadását követően biztosító társaság bevonásával történik. A kártérítés mértékét a közreműködő biztosító társaság határozza meg.

Kérjük, hogy az ügyével kapcsolatos megkereséseiben szíveskedjen az azonosító számra hivatkozni!