Tisztelt Érdeklődő! Aktuális állásajánlataink megtekintéséhez kérjük kattintson ide:

Jelentkezését a hatályos jogszabályok, valamint a GDPR rendelettel összhangban kezeljük.
Profession.huJobline.hu

Adatkezelési tájékoztató

A Budapest Közút Zrt. részére benyújtott álláspályázatokhoz és önéletrajzokhoz kapcsolódó adatkezeléshez

Bevezetés

Jelen tájékoztató a Budapest Közút Zrt. részére benyújtott álláspályázatokhoz és önéletrajzokhoz kapcsolódó személyes adatok kezelésére vonatkozik.

A Budapest Közút Zrt. a személyes adatok kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések és hatósági ajánlások alapján jár el

1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő:    Budapest Közút Zrt.

Székhely:        1115 Budapest Bánk bán utca 8-12..

Postacím:        1518 Budapest, Pf.: 86

E-mail:            budapestkozut@budapestkozut.hu

Telefon:          +36-1-776-6131

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Révész Balázs (+ 36 30 256 5986)

2. Az álláspályázat, illetve önéletrajz benyújtása során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés

2.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A Budapest Közút Zrt. a benyújtott álláspályázatokban (önéletrajz vagy az álláshirdetésben meghatározott egyéb dokumentum) az álláskereső által megadott adatokat, így különösen, de nem kizárólagosan az álláskereső nevét, lakcímét és egyéb kapcsolattartáshoz megadott adatait, iskolai végzettségre, szakmai tapasztalatra vonatkozó adatokat kezeli.

Az adatkezelés célja a benyújtott álláspályázatok (önéletrajz vagy az álláshirdetésben meghatározott egyéb dokumentum) elbírálása, meghirdetett munkakör betöltése, kapcsolattartás az álláskeresővel, tájékoztatás a pályázat elbírálásáról, külön hozzájárulás esetén, amennyiben az álláskereső pályázata elutasításra kerül, értesítés egyéb állás lehetőségekről.

2.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

2.3. Az adatkezelés időtartama

A Budapest Közút Zrt. a benyújtott álláspályázatokat és önéletrajzokat az alábbi ideig kezeli:

– ha az álláskereső pályázata elutasításra kerül, de az álláskereső – külön hozzájáruló nyilatkozattal – kifejezetten hozzájárul, úgy a Budapest Közút Zrt. az önéletrajzát a pályázat beadásától számított 1 évig megőrzi, melynek célja, hogy amennyiben az önéletrajz alapján alkalmasnak ítéli meg, a megüresedett állásról az álláskeresőt értesítse és pozitív visszajelzés esetén, az álláskeresővel személyes interjút egyeztessen.

– ha bármely álláskereső úgy küldi el a Budapest Közút Zrt. részre önéletrajzát, hogy álláshirdetés feladására nem került sor és nincs betöltetlen pozíció, úgy a Budapest Közút Zrt. a kérés nélküli álláshirdetés esetében az álláskereső hozzájárulását kéri az adatkezeléshez (amennyiben az önéletrajzot meg kívánja őrizni), hozzájárulás hiányában pedig rendszeréből törli az önéletrajzot, illetve az érintett személyes adatait. Hozzájárulás esetén a hozzájáruló nyilatkozattól számított 1 évig megőrzi rendszerében az önéletrajzot a célból, hogy az álláskeresőt a megüresedett állásról értesítse és pozitív visszajelzés esetén, az álláskeresővel személyes interjút egyeztessen.

Az álláskereső az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben a Budapest Közút Zrt. a rendszerből törli az álláskereső önéletrajzát és valamennyi személyes adatát.

Ha az álláskereső az adatkezelési hozzájárulását visszavonja vagy kéri adatainak a törlését és a kiválasztási folyamat még zajlik (állás még betöltetlen), úgy az álláskereső elfogadja, hogy a visszavonó nyilatkozata a pályázat elbírálásának eljárását is megszünteti.

Ha az álláskereső hozzájárulását visszavonja vagy kéri adatainak a törlését és az álláskereső az önéletrajzának további kezeléséhez (beadástól számított egy év) korábban hozzájárult, úgy az önéletrajz e célból történő tárolását is megszünteti törésre irányuló kérelme vagy hozzájárulását visszavonó nyilatkozata.

Ha az álláskereső pályázata elutasításra kerül, úgy a Budapest Közút Zrt. az elutasításról értesíti az álláskeresőt.

3. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

3.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes adatokhoz a Budapest Közút Zrt. kijelölt munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében és szükséges mértékben.

A Budapest Közút Zrt. csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat az arra jogosultsággal rendelkező szervek számára. (Így például ha a rendőrség/ügyészség megkeresi a Budapest Közút Zrt.-t, és a nyomozáshoz az adott személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.)

3.2. Adatbiztonsági intézkedések

A Budapest Közút a személyes adatokat saját tulajdonú szervereken tárolja. A Budapest Közút megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

4.1. Hozzáféréshez való jog

Az érintett személy kezdeményezheti személyes adataihoz való hozzáférést. E jog keretében az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Budapest Közút Zrt.-től arról, hogy

  • milyen személyes adatait,
  • milyen jogalapon,
  • milyen adatkezelési cél miatt,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeli,

– a Budapest Közút Zrt. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Budapest Közút Zrt. az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

4.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy kérheti, hogy a Budapest Közút Zrt. módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Budapest Közút Zrt. a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

4.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Budapest Közút Zrt.-től a személyes adatainak a törlését.

A Budapest Közút Zrt. a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

4.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Budapest Közút Zrt. zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

4.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. Így például tiltakozhat az ellen, ha a Budapest Közút Zrt. hozzájárulása nélkül a személyes adatot tudományos kutatás céljából felhasználná.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az érintett a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ).

Az érintett továbbá polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).