Jelen tájékoztató a Budapest Közút Zrt. (a továbbiakban: Budapest Közút) által forgalomtechnikai kezelői feladatok ellátása érdekében üzemeltetett kamerák alkalmazásával végzett adatkezelésre vonatkozik. Az adatok az adatkezelés egyes aspektusaiban személyes adatnak tekinthetők, így azokra nézve a Budapest Közút az adatvédelmi szabályok betartatását kiemelten fontosnak tartja.

A Budapest Közút a személyes adatok kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések és hatósági ajánlások alapján jár el

 

1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő:    Budapest Közút Zrt.

Székhely:        1115 Budapest Bánk bán utca 8-12..

Postacím:        1518 Budapest, Pf.: 86

E-mail:            budapestkozut@budapestkozut.hu

Telefon:          +36-1-776-6131

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Révész Balázs (+ 36 30256 5986)

 

2. Az adatkezelés alapja

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 33/D. § (1) bekezdése alapján a közút kezelője jogszabályban meghatározott feladatai ellátása érdekében elektronikus megfigyelőrendszert működtet. A forgalomtechnikai kezelői tevékenység keretében forgalomfigyelő- és intelligens közlekedési rendszerek fenntartását a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Közút közötti Feladatellátási és közszolgáltatási keretmegállapodás írja elő a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendeletben és a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII.15.) Főv. Kgy. rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében.

3. A forgalomfigyelő kamerákhoz kapcsolódó adatkezelés

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

kamerakép Csomóponti forgalomlefolyás elemzésének, forgalomszabályozási beavatkozások hatásának vizsgálatát, torlódások kezelését, forgalomtechnikai tervezéshez kapcsolódó adatgyűjtés, forgalmi események és forgalomirányítás eseti megfigyelése célját szolgálja.

 

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Budapest Közút közfeladatának ellátása a Kkt. 33/D. §-a felhatalmazása szerint.

3.3. Az adatkezelés időtartama

A Budapest Közút a forgalomfigyelő kamerák által készített felvételeket legfeljebb 3 napig kezeli.

4. A rendszámfelismerő kamerákhoz kapcsolódó adatkezelés

4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

képfelvétel A rendszámfelismerő rendszer által rögzített rendszámadat ellenőrizhetőségét célját szolgálja.
rendszám Forgalomtechnikai célokra kerülnek felhasználásra, elsősorban eljutási idők meghatározásához.

 

4.2. Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) e) pontja alapján Budapest Közút Zrt. közfeladatának ellátása.

4.3. Az adatkezelés időtartama

A Budapest Közút a rendszámfelismerő kamerák által készített felvételek, azok beérkezését követően visszaalakíthatatlan módon, elkódoltan kerülnek felhasználásra. Az elkódolt adatokat a Budapest Közút a forgalmi rend soron következő felülvizsgálatáig kezeli.

5. Közúti ellenőrző gépjárművek fedélzetén elhelyezett kamerákhoz kapcsolódó adatkezelés

5.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

kamerakép Csomóponti forgalomlefolyás elemzésének, forgalomszabályozási beavatkozások hatásának vizsgálatát, forgalmi események és forgalomirányítás eseti megfigyelése célját szolgálja.
GPS koordináta vizsgált útszakasz beazonosításához szükséges

 

5.2. Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) e) pontja alapján Budapest Közút Zrt. közfeladatának ellátása.

5.3. Az adatkezelés időtartama

A Budapest Közút a közúti ellenőrző gépjárművek fedélzetén elhelyezett kamerák által készített felvételeket 30 napig kezeli.

6. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

6.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes adatokhoz a Budapest Közút kijelölt munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében és szükséges mértékben

A Budapest Közút a rendszámfelismerő kamerák által készített képfelvételt, valamint a kamera által rögzített rendszámadatot jogi kötelezettségeinek teljesítése körében továbbítja a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága részére, a korlátozott forgalmú övezetek behajtási, valamint a védett övezetek behajtási és behajtási–várakozási hozzájárulások ellenőrzése céljából.

Ezen túlmenően a Budapest Közút csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más állami, illetve önkormányzati szervek számára. Így például

– ha a rendőrség/ügyészség megkeresi a Budapest Közutat, és a nyomozáshoz az adott személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.

6.2. Adatbiztonsági intézkedések

A Budapest Közút a személyes adatokat saját tulajdonú szervereken tárolja. A Budapest Közút megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

7.1. Hozzáféréshez való jog

Az érintett személy kezdeményezheti személyes adataihoz való hozzáférést. E jog keretében az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Budapest Közúttól arról, hogy

– milyen személyes adatait,

– milyen jogalapon,

– milyen adatkezelési cél miatt,

– milyen forrásból,

– mennyi ideig kezeli,

– a Budapest Közút kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Budapest Közút az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Budapest Közúttól a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a Budapest Közút abban az esetben utasítja el, ha a Budapest Közutat jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi.

7.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Budapest Közút zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a kérelmet a Budapest Közút jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a kérelmet a Budapest Közút ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Budapest Közút tovább tárolja a személyes adatot (például az adott kérelmet), ezt követően törli az adatokat.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. Így például tiltakozhat az ellen, ha a Budapest Közút hozzájárulása nélkül a személyes adatot tudományos kutatás céljából felhasználná.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az érintett a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén jogorvoslatért fordulthat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (30) 683-5969, e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu ).

 

Az érintett továbbá polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).