Jelen tájékoztató a Budapest Közút Zrt. (a továbbiakban: Budapest Közút) által parkolókban és védett övezetek határain elhelyezett átnézeti, illetve rendszámfelismerő kamerák alkalmazásával végzett adatkezelésre vonatkozik. Az adatok az adatkezelés egyes aspektusaiban személyes adatnak tekinthetők, így azokra nézve a Budapest Közút az adatvédelmi szabályok betartatását kiemelten fontosnak tartja.

A Budapest Közút a személyes adatok kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések és hatósági ajánlások alapján jár el

Amennyiben Ön nem magánszemélyként, hanem egy jogi entitás hivatalos képviselőjeként jár, az Ön személyes adatait abban az esetben is jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli és védi a Budapest Közút.

 

1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő:    Budapest Közút Zrt.

Székhely:        1115 Budapest Bánk bán utca 8-12..

Postacím:        1518 Budapest, Pf.: 86

E-mail:            parkolas@budapestkozut.hu

Telefon:          +36-3-255-255

Fax:                +36-1-235-1040

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Révész Balázs (+ 36 30256 5986)

 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Parkolókban és védett övezetek határain elhelyezett átnézeti, illetve rendszámfelismerő kamerák alkalmazásával végzett adatkezelésére vonatkozó jogszabály: A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet.

3. Az átnézeti kamerákhoz kapcsolódó adatkezelés

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

kamerakép Forgalomszámlálási (telítettségi) statisztikák készítése, valamint üzemeltetési feladatok ellátása, azonnali beavatkozást igénylő helyzetek felismerése célját szolgálja.

 

3.2. Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdése e) pontja
Az adatkezelés a Budapest Közútnak a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet szerint a fizetős P+R parkolók üzemeltetéséhez, valamint a védett övezetek határán elhelyezett beléptető rendszerek üzemeltetéséhez szükséges.

3.3. Az adatkezelés időtartama

A Budapest Közút az átnézeti kamerák által készített felvételeket 3 napig kezeli.

4. A rendszámfelismerő kamerákhoz kapcsolódó adatkezelés

4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

képfelvétel A rendszámfelismerő rendszer által rögzített rendszámadat ellenőrizhetőségét, rendszerhiba esetén ellenőrzött kihajtás biztosításának célját szolgálja.
rendszám Az adatkezelés célja a parkolókba, illetve a védett övezetbe történő ellenőrzött be- és kihajtás biztosítása.

 

4.2. Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdése e) pontja
Az adatkezelés a Budapest Közútnak a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet szerint a fizetős P+R parkolók üzemeltetéséhez, valamint a védett övezetek határán elhelyezett beléptető rendszerek üzemeltetéséhez szükséges.

4.3. Az adatkezelés időtartama

A Budapest Közút a rendszámfelismerő kamerák által készített felvételeket 1 munkanapig kezeli.

5. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

5.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes adatokhoz a Budapest Közút kijelölt munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében és szükséges mértékben

A Budapest Közút csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más állami, illetve önkormányzati szervek számára. Így például

– a Budapest Közút a védett övezetek behajtási és behajtási–várakozási hozzájárulások ellenőrzésére vonatkozó jogszabályok, Feladatellátási és közszolgáltatási keretmegállapodása alapján a védett övezetek behajtási és behajtási–várakozási hozzájárulásokra vonatkozó – személyes adatott is tartalmazó – adatokat átadja a gépjárművek közlekedésének ellenőrzésére jogosult hatóságoknak,

– ha a rendőrség/ügyészség megkeresi a Budapest Közutat, és a nyomozáshoz az adott személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.

5.2. Adatbiztonsági intézkedések

A Budapest Közút a bejelentésben megadott személyes adatokat az Invitech Zrt. DC10 adatközpontjában (1108 Budapest, Kozma utca 2.) elhelyezett, saját tulajdonú szervereken tárolja. A Budapest Közút megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tártolt adatokhoz való hozzáférést a Budapest Közút naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozz

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

6.1. Hozzáféréshez való jog

Az érintett személy kezdeményezheti személyes adataihoz való hozzáférést. E jog keretében az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Budapest Közúttól arról, hogy

– milyen személyes adatait,

– milyen jogalapon,

– milyen adatkezelési cél miatt,

– milyen forrásból,

– mennyi ideig kezeli,

– a Budapest Közút kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Budapest Közút az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

6.2. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Budapest Közúttól a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a Budapest Közút abban az esetben utasítja el, ha a Budapest Közutat jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi.

6.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Budapest Közút zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a kérelmet a Budapest Közút jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a kérelmet a Budapest Közút ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Budapest Közút tovább tárolja a személyes adatot (például az adott kérelmet), ezt követően törli az adatokat.

6.4. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen Így például tiltakozhat az ellen, ha a Budapest Közút hozzájárulása nélkül a személyes adatot tudományos kutatás céljából felhasználná.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az érintett a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén jogorvoslatért fordulthat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (30) 683-5969, e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu ).

 

Az érintett továbbá polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).