Jelen tájékoztató a Budapest Közút Zrt. által üzemeltetett KÉP informatikai rendszer szolgáltatásainak igénybevétele során bejelentett személyes adatok kezelésére vonatkozik.

A Budapest Közút Zrt. a személyes adatok kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések és hatósági ajánlások alapján jár el

Amennyiben Ön nem magánszemélyként, hanem egy jogi entitás hivatalos képviselőjeként jár el (akár önálló, akár együttes aláírási joggal), az Ön személyes adatait abban az esetben is jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli és védi a Budapest Közút Zrt.

1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő:    Budapest Közút Zrt.

Székhely:        1115 Budapest Bánk bán utca 8-12..

Postacím:        1518 Budapest, Pf.: 86

E-mail:            kep@budapestkozut.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Révész Balázs (+ 36 30256 5986)

 

2. A regisztráció, illetve a KÉP rendszer használata során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés

2.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

név A név a felhasználónak az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges. Ezen felül a Budapest Közút Zrt. és az ügyfél közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
felhasználónév A felhasználónév a felhasználónak az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges. Ezen felül a Budapest Közút Zrt. és az ügyfél közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
partner szervezet neve A Budapest Közút Zrt. és az ügyfél közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
cím A Budapest Közút Zrt. és az ügyfél közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
telefonszám A Budapest Közút Zrt. és az ügyfél közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
e-mail cím Az e-mail cím a felhasználónak az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges. Ezen felül a Budapest Közút Zrt. és az ügyfél közötti kapcsolattartás célját szolgálja.

A Budapest Közút felhívja arra a figyelmét, hogy a felhasználónév és az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az érintett nevét tartalmazza. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

2.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a felhasználói fiók regisztrálása, illetve a szolgáltatás igénybevétele során megadott fenti adatok tekintetében az érintett hozzájárulása, amennyiben nem a személyes ügyintézést választja.

2.3. Az adatkezelés időtartama

A Budapest Közút Zrt. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A regisztráció törlése a kep@budapestkozut.hu email címre küldött levélben kezdeményezhető.

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes adatokhoz a Budapest Közút Zrt. kijelölt munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében és szükséges mértékben.

A Budapest Közút csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat az arra jogosultsággal rendelkező szervek számára. (Így például ha a rendőrség/ügyészség megkeresi a Budapest Közutat, és a nyomozáshoz az adott személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.)

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

A Budapest Közút Zrt. megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így az informatikai rendszerben tártolt adatokhoz való hozzáférést a Budapest Közút Zrt. naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

5.1. Hozzáféréshez való jog

Az érintett személy kezdeményezheti személyes adataihoz való hozzáférést. E jog keretében az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Budapest Közút Zrt.-től arról, hogy

– milyen személyes adatait,

– milyen jogalapon,

– milyen adatkezelési cél miatt,

– milyen forrásból,

– mennyi ideig kezeli,

– a Budapest Közút Zrt. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Budapest Közút Zrt. az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy kérheti, hogy a Budapest Közút Zrt. módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Budapest Közút Zrt. a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

5.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Budapest Közút Zrt.-től a személyes adatainak a törlését.

A Budapest Közút Zrt. a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

5.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Budapest Közút Zrt. zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a kérelmet a Budapest Közút Zrt. jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a kérelmet a Budapest Közút Zrt. ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Budapest Közút Zrt. tovább tárolja a személyes adatot (például az adott kérelmet), ezt követően törli az adatokat.

5.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. Így például tiltakozhat az ellen, ha a Budapest Közút Zrt. hozzájárulása nélkül a személyes adatot tudományos kutatás céljából felhasználná.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az érintett a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (30) 683-5969, e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu )

Az érintett továbbá polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).