Jelen tájékoztató a Budapest Közút Zrt. (a továbbiakban: Budapest Közút) által a székhelyén és telephelyein működtetett kamerás megfigyelőrendszer adatkezelésére vonatkozik. Az adatok az adatkezelés számos aspektusában személyes adatnak tekinthetők, így azokra nézve a Budapest Közút az adatvédelmi szabályok betartatását kiemelten fontosnak tartja.

A Budapest Közút a személyes adatok kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek (Érintett) a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések és hatósági ajánlások alapján jár el.

1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő:    Budapest Közút Zrt.

Székhely:        1115 Budapest Bánk bán utca 8-12..

Postacím:        1518 Budapest, Pf.: 86

Telefon:          +36-3-255-255

Fax:                +36-1-235-1040

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Révész Balázs (+ 36 30256 5986)

mail: balazs.revesz@budapestkozut.hu

 

2. Az adatkezelés lényegi tartalma

2.1. A kezelt adatok köre

Az elektronikus megfigyelő rendszer által megfigyelt területre belépő személy, így különösen ügyfél, munkavállaló, látogató felvételen látható cselekvése, mozgása, esetlegesen az érintettek képmása és behajtó gépjárművek forgalmi rendszáma, a felvétel készítésének napja és ideje.

 

 

2.2. Az adatkezelés célja

A Budapest Közút a kamerás megfigyelőrendszert az emberi élet és testi épség védelme, vagyonvédelem, valamint a jogsértések észlelése, és a jogsértő cselekmények bizonyítása érdekében használja fel.

 

2.3. Az adatkezelés jogalapja

A Budapest Közút jogszerű érdekeinek az érvényesítése, azaz az élet- és vagyonvédelem biztosításához fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

2.4. Az adatkezelés időtartama és helye

A Budapest Közút kamerái által készített felvételeket 3 napig tárolja, kivéve, ha valamilyen jogszerű célból azt felhasználja.

A Budapest Közút a felvételeket a székhelyén és telephelyein tárolja.

3. A felvételek felhasználása, az adatokhoz való hozzáférés

4.1. A felvételek felhasználása

A Budapest Közút a rögzített felvételeket az alábbi esetekben használja fel:

  • bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén a feljelentés elkészítése érdekében
  • az Érintett joggyakorlás teljesítése érdekében
  • hatóságoktól érkező írásbeli megkeresések teljesítése érdekében.

4.2. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes adatokhoz a Budapest Közút kijelölt kollégái férhetnek hozzá, kizárólag a feladataik ellátásához szükséges mértékben.

A Budapest Közút a fentieken túl csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más állami, illetve önkormányzati szervek számára. Így például

– ha a rendőrség/ügyészség megkeresi a Budapest Közutat, és a nyomozáshoz az adott személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.

4.3. Adatbiztonsági intézkedések

A Budapest Közút megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tártolt adatokhoz való hozzáférést a Budapest Közút naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá.

4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

4.1. A tájékoztatás kéréséhez, hozzáféréshez való jog  

Az Érintett a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 3 munkanapon belül az 1. pontban megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérhet arról, hogy mi látható a felvételen vele összefüggésben. A kérelemben meg kell jelölnie, hogy

•          milyen napon, és mikor készült, illetve mely kamerák által készített felvétel zárolását kéri,

•          miről ismerhető fel,

•          és milyen módon kéri a tájékoztatást.

4.2. Betekintéshez való jog

Az Érintett a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 3 munkanapon belül az 1. pontban megadott elérhetőségeken kérheti, hogy a róla készült felvételekbe betekinthessen. A kérelemben meg kell jelölni a felvétel készítésének helyét és időpontját.

4.3. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken kérheti a személyére vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy kezdeményezheti a felvétel napjának és idejének a módosítását, ha azt esetlegesen tévesen rögzítette a rendszer és ennek megtörténte alátámasztott tényekkel valószínűsíthető.

4.4. A törléshez való jog

Az Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Budapest Közúttól a felvétel törlését amennyiben kétsége merül fel az adatkezelés jogszerűsége tekintetében.

A törlési kérelmet a Budapest Közút elutasítja, ha a Budapest Közutat jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi.

4.5. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az Érintett a képfelvétel rögzítésének időpontjától számított 3 napon belül az 1. pontban megadott elérhetőségeken kérheti a felvételek korlátozását (zárolását). A kérelemben meg kell jelölni, hogy

•          mely napon és mikor ill. milyen időintervallumon belül készült felvétel, illetve mely kamerák által készített felvétel zárolását kéri,

Fontos, hogy az Érintett a zárolással egyidejűleg indítsa meg a szükséges hatósági eljárást is, hiszen a felvételeket a Budapest Közút Zrt. hatósági megkeresésre adja ki.

A zárolás a kérelem beérkezésétől számított 30 napig tart. Amennyiben ezen időtartam alatt nem érkezik meg a hatósági megkeresés, akkor a felvételt törlésre kerül.

4.6. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat a személyes adatok elektronikus megfigyelőrendszer keretében történő kezelése ellen. Ebben az esetben a Budapest Közút megvizsgálja, hogy a tiltakozás időpontjában a kifogásolt adatkezelés vonatkozásában fennáll-e olyan jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5. Az érintett jogai gyakorlása eseteire alkalmazott eljárás

A Budapest Közút legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Indokolt esetben – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Budapest Közút a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül értesíti az Érintettet.

A kérelem teljesítése érdekében a Budapest Közút köteles meggyőződni arról, hogy jogát valóban az arra jogosult kívánja gyakorolni. Ehhez – adott esetben – szükséges lehet az Érintett személyes megjelenése személyazonosítás céljából.

A Budapest Közút a kért információkat és tájékoztatást fő szabály szerint díjmentesen biztosítja, a másolatokért, adathordozóért ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén jogorvoslatért fordulthat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (30) 683-5969, e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu ).

 

Az Érintett továbbá polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).