Jelen tájékoztató a Budapest Közút Zrt. Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszerén (TOBI) korlátozott forgalmú övezetek behajtási, valamint a védett övezetek behajtási és behajtási–várakozási hozzájárulások igénylése során bejelentett adatok kezelésére vonatkozik. Az adatok a bejelentkezés egyes aspektusaiban személyes adatnak tekinthetők, így azokra nézve a Budapest Közút Zrt. az adatvédelmi szabályok betartatását kiemelten fontosnak tartja.

A Budapest Közút Zrt. a személyes adatok kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések és hatósági ajánlások alapján jár el

. Amennyiben Ön nem magánszemélyként, hanem egy jogi entitás hivatalos képviselőjeként jár el (akár önálló, akár együttes aláírási joggal), az Ön személyes adatait abban az esetben is jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli és védi a Budapest Közút Zrt.

 

 

1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő:    Budapest Közút Zrt. (a továbbiakban: Budapest Közút)

Székhely:        1115 Budapest Bánk bán utca 8-12..

Postacím:        1518 Budapest, Pf.: 86

E-mail:            teherforgalom@budapestkozut.hu

Telefon:          +36-3-255-255

Fax:                +36-1-235-1040

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Révész Balázs (+ 36 30256 5986)

 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszerén (TOBI) keresztül végzett adatkezelésére vonatkozó jogszabály: A Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet, a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet

3. A regisztráció során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

felhasználónév A felhasználónév a regisztráló felhasználónak az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges. Ezen felül a Budapest Közút és az ügyfél közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

 

A Budapest Közút felhívja arra a figyelmét, hogy a felhasználónév és az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az érintett nevét tartalmazza. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

3.2. Az adatkezelés jogalapja

GDPR. 6. cikk (1) bekezdése e) pontja, a Budapest Közút korlátozott forgalmú övezetek behajtási, valamint a védett övezetek behajtási–várakozási hozzájárulások kiadására vonatkozó közfeladatának ellátása keretében

3.3. Az adatkezelés időtartama

A Budapest Közút a regisztráció során megadott kapcsolattartási adatokat a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A regisztráció törlése a teherforgalom@budapestkozut.hu email címre küldött levélben kezdeményezhető.

4. A regisztrált ügyfél adataihoz kapcsolódó adatkezelés

4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Ügyfél neve A kérelemmel érintett személy neve.
Természetes személy esetén személyi igazolvány száma, illetve külföldi állampolgár esetén útlevélszáma Az adatkezelés célja az adott személy azonosítása
Lakcím Kapcsolattartás célját szolgálja. Ezen felül a díjfizetésről kiállított számlához szükséges.
Telefonszám A felhasználóként megjelölt természetes személy telefonos elérhetősége (nem kötelező megadni). A Budapest Közút kapcsolattartás céljából kezeli.
Email cím A felhasználóként megjelölt természetes személy telefonos elérhetősége (nem kötelező megadni). A Budapest Közút kapcsolattartás céljából kezeli.
Bankszámlaszám Számlázáshoz szükséges.
Gépjármű forgalmi rendszáma A forgalmi rendszámhoz kötött korlátozott forgalmú övezetek behajtási, valamint a védett övezetek behajtási–várakozási hozzájárulások kiadásához szükséges.
Gépjármű tulajdonosának neve Jogszabályban meghatározott díjfizetési kedvezmények elbírálása miatt szükséges.

 

4.2. Az adatkezelés jogalapja

GDPR. 6. cikk (1) bekezdése e) pontja

Az adatkezelés a Budapest Közútnak a Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet, a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet szerinti hozzájárulások kiadásához szükséges.

4.3. Az adatkezelés időtartama

A Budapest Közút a bejelentést a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli, tekintettel a 2012/21/EU Bizottsági határozatban foglaltakra.

5. Az ügyfélhez rendelt felhasználó(k) bejelentéséhez kapcsolódó adatkezelés

5.1. A felhasználóhoz kapcsolódóan kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

név A felhasználóként megjelölt természetes személy neve (az elektronikus bejelentési felületen kötelező megadni). A Budapest Közút kapcsolattartás céljából kezeli.
cím A felhasználóként megjelölt természetes személy e feladatához kötődő levelezési címe (az elektronikus bejelentési felületen kötelező megadni). A Budapest Közút kapcsolattartás céljából kezeli.
telefonszám A felhasználóként megjelölt természetes személy telefonos elérhetősége (nem kötelező megadni). A Budapest Közút kapcsolattartás céljából kezeli.
email cím A felhasználóként megjelölt természetes személy email címe (az elektronikus bejelentési felületen kötelező megadni). A Budapest Közút kapcsolattartás céljából kezeli.

 

A Budapest Közút felhívja arra a figyelmét, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon, és az sem, hogy az adatvédelmi tisztviselőként kijelölt természetes személy levelezési címeként, e-mail címeként vagy telefonos elérhetőségeként olyan címet, illetve telefonszámot adjanak meg, amelyet személyes céljaiból is használ.

Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím a felhasználó nevét is tartalmazza. Az, hogy az e-mail cím utal-e a felhasználó kilétére, kizárólag a felhasználó – adott esetben az őt kijelölő ügyféllel közösen kialakított – döntésétől függ. Az e-mail címmel és a levelezési címmel kapcsolatos elvárás az, hogy az olyan ténylegesen létező cím legyen, amelyen keresztül az érintettek, illetve a Budapest Közút a felhasználóval kapcsolatot tarthat.

5.2. Az adatkezelés jogalapja

A felhasználó 5.1. pontban meghatározott adatokra vonatkozó adatkezelés a Budapest Közút korlátozott forgalmú övezetek behajtási, valamint a védett övezetek behajtási–várakozási hozzájárulások kiadására vonatkozó közfeladatának ellátása során az ügyfél által felhasználóként megjelölt képviselőjével való kapcsolattartáshoz szükséges.

5.3. Az adatkezelés időtartama

A Budapest Közút a regisztráció során megadott kapcsolattartási adatokat a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A regisztráció törlése a rendszeren belül a teherforgalom@budapestkozut.hu email címre küldött levélben kezdeményezhető.

6. A rendszer által készített biztonsági mentés által érintett egyéb személyes adatok

6.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

IP cím A rendszerbe bejelentkező felhasználó eszközéhez az internetszolgáltató által kiosztott azonosító szám. A Budapest Közút a rendszer informatikai biztonságának biztosítása céljából kezeli.
bejelentkezési időpont A rendszerbe bejelentkező felhasználó bejelentkezésének időpontja,  a rendszer informatikai biztonságának biztosítása céljából.

6.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a rendszerben kezelt adatok és a rendszer működését biztosító informatikai infrastruktúra biztonságának megóvásához fűződő jogos érdeke a Budapest Közútnak. Az esetleges rosszindulatú, illetve visszaélésszerű használat kiszűrése, a megfelelő adat- és információbiztonsági intézkedések megtétele (pl. sérülékenység-, leterheltség vizsgálat), továbbá belső auditálási célok érdekében a fenti adatok naplózása elengedhetetlenül szükséges a rendszerben. A rendszer biztonságos működésének biztosításához fűződő jogos érdek arányban áll a belépésekhez kapcsolódón naplózott fenti személyes adatok kezelésével.

6.3. Az adatkezelés időtartama

A rendszer az itt megjelölt adatokat a keletkezésüktől számított 1 hónapig tárolja, majd azokat automatikusan törli.

8. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

8.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes adatokhoz a Budapest Közút kijelölt munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében és szükséges mértékben.

A Budapest Közút csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más állami, illetve önkormányzati szervek számára. Így például

– a Budapest Közút korlátozott forgalmú övezetek behajtási, valamint a védett övezetek behajtási és behajtási–várakozási hozzájárulások ellenőrzésére vonatkozó jogszabályok, Feladatellátási és közszolgáltatási keretmegállapodása alapján a korlátozott forgalmú övezetek behajtási, valamint a védett övezetek behajtási és behajtási–várakozási hozzájárulásokra vonatkozó – személyes adatott is tartalmazó – adatokat átadja a gépjárművek közlekedésének ellenőrzésére jogosult hatóságoknak,

– ha a rendőrség/ügyészség megkeresi a Budapest Közutat, és a nyomozáshoz az adott személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.

8.2. Adatbiztonsági intézkedések

A Budapest Közút a bejelentésben megadott személyes adatokat az Invitech Zrt. DC10 adatközpontjában (1108 Budapest, Kozma utca 2.) elhelyezett, saját tulajdonú szervereken tárolja. A Budapest Közút megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tártolt adatokhoz való hozzáférést a Budapest Közút naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá.

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

9.1. Hozzáféréshez való jog

Az érintett személy kezdeményezheti személyes adataihoz való hozzáférést. E jog keretében az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Budapest Közúttól arról, hogy

– milyen személyes adatait,

– milyen jogalapon,

– milyen adatkezelési cél miatt,

– milyen forrásból,

– mennyi ideig kezeli,

– a Budapest Közút kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Budapest Közút az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

9.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszerbe (TOBI) bejelentkezve önállóan, vagy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Budapest Közút módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Budapest Közút a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

9.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Budapest Közúttól a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a Budapest Közút abban az esetben utasítja el, ha a Budapest Közutat jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Budapest Közút a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

9.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Budapest Közút zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a kérelmet a Budapest Közút jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a kérelmet a Budapest Közút ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Budapest Közút tovább tárolja a személyes adatot (például az adott kérelmet), ezt követően törli az adatokat.

9.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. Így például tiltakozhat az ellen, ha a Budapest Közút hozzájárulása nélkül a személyes adatot tudományos kutatás céljából felhasználná.

10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az érintett a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén jogorvoslatért fordulthat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (30) 683-5969, e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu ).

 

Az érintett továbbá polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).