Bevezetés

Jelen tájékoztató a Budapest Közút Zrt. (a továbbiakban: Budapest Közút) által kötött szerződésekben a szerződéses fél szervezeti kapcsolattartójaként, közreműködőjeként eljáró természetes személyek, személyes adatainak kezelésére vonatkozik, valamint a közbeszerzési eljárások során kezelt személyes adatokról nyújt tájékoztatást.

A Budapest Közút a személyes adatok kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések és hatósági ajánlások alapján jár el.

Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő:    Budapest Közút Zrt.

Székhely:        1115 Budapest Bánk bán utca 8-12..

Postacím:        1518 Budapest, Pf.: 86

E-mail:            budapestkozut@budapestkozut.hu

Telefon:           +36-3-255-255

Fax:                 +36-1-235-1040

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Révész Balázs +36 30 2565986

1. Adatkezelés a Budapest Közút Zrt. által kötött szerződésekben kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatai vonatkozásában

A Budapest Közút Zrt. mint szerződéses fél adatkezelőként a vele szerződő fél cégképviseletre jogosult személy(ek) adatait (név, beosztás, aláírás) a jogügyletek biztonságának garantálása, a szerződéses kapcsolattartó személy(ek) adatait (név, beosztás, kapcsolattartási adatok) pedig a Felek közötti kapcsolattartás céljából a megfelelő működéshez fűződő jogos gazdasági érdek alapján [általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR] 6. cikk (1) bekezdés f) pont] illetve közfeladat ellátása körében kötött szerződés körében a GDPR 6. cikk (1) bekezdése e) pontja alapján, legfeljebb a szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 évig kezeli [a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdés szerinti elévülési idő]. A Felek által kezelt személyes adatokhoz a Felek jogi képviselői, illetve az informatikai szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozók férhetnek hozzá. Az érintett(ek) jelen Tájékoztató 4. pontjában ismertetett jogokat, különösen a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, illetve a tiltakozáshoz való jogot a GDPR-ban foglaltak szerint a Budapest közút Zrt. elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem útján gyakorolhatják.

2. Adatkezelés a közbeszerzési eljárásban

A közbeszerzési eljárás lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok megadása és továbbítása az Ajánlattevő részéről az Ajánlatkérő felé. Az adatkezelések célja az ajánlat elbírálása, illetve a már elnyert pályázat esetén az elszámolás és az esetleges hatósági ellenőrzés, a nyilvánosan hozzáférhető adatok vonatkozásában pedig az átláthatósághoz fűződő közérdek.

A Budapest Közút Zrt. a közbeszerzési dokumentáció részeként kezeli az ajánlattevők és a részvételre jelentkezők által megadott személyes adatokat, így különösen a természetes személyazonosító adatokat (név, születési hely és idő, anyja neve), a pályázati feltételek szerinti képzettségre, végzettségre, szakmai alkalmasságra vonatkozó adatokat, köztestületi tagságra, gazdasági társaságban való érdekeltségre és a büntetlen előélet igazolására vonatkozó, illetve kapcsolattartásra vonatkozó adatokat.

A 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 21.§ (3) bekezdés b) pontja alapján szükséges azon szakemberek megnevezése, képzettségük, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, valamint a szakmai önéletrajzuk, az iskolai végzettségükről, és az elvárt szakmai képzettségről szóló iratok egyszerű másolatának csatolása. A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági minimumfeltételnek való megfelelés.

Az adatkezelés jogalapja a Kbtv. és a vonatkozó kormányrendelet, illetve az elszámolás vonatkozásában a Számviteli Tv szerinti jogi kötelezettségek teljesítése.

A közbeszerzés előkészítéséhez, illetve lefolytatásához kapcsolódó iratokat (az az ebben megjelenő személyes adatokat) a Budapest közút Zrt. a közbeszerzési eljárás lefolytatásától számított 5 évig, illetve esetleges jogorvoslati eljárás esetén annak jogerős befejezéséig de legalább 5 évig kezeli. Az elszámolások tekintetében az adatkezelés ideje a hatályos számviteli jogszabályi előírásokhoz igazodik.

Az érintettek a GDPR által biztosított, jelen Tájékoztató 4. pontjában ismertetett jogokat gyakorolhatják, így elsődlegesen tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, helyesbítését kezdeményezhetnek a hibás, elírt személyes adataik vonatkozásában.

3. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

3.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes adatokhoz a Budapest Közút Zrt. kijelölt munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében és szükséges mértékben.

A Budapest Közút a fentieken túl csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más állami, illetve önkormányzati szervek számára. Így például

– ha a rendőrség/ügyészség megkeresi a Budapest Közutat, és a nyomozáshoz az adott személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.

Közfeladatot ellátó szervek, mint szerződéses felek esetében figyelembe kell venni az Infotv. 26. § (2) bekezdés rendelkezését, mely szerint a közfeladatot ellátó szerv feladatkörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata közérdekből nyilvános és így bárki számára megismerhető.

3.2. Adatbiztonsági intézkedések

A Budapest Közút a bejelentésben megadott személyes adatokat az Invitech Zrt. DC10 adatközpontjában (1108 Budapest, Kozma utca 2.), valamint a Rendszerinformatika Zrt. Hauszmann Adatközpontjában (1115 Budapest Hauszmann Alajos u. 3/A)  elhelyezett, saját tulajdonú szervereken tárolja. A Budapest Közút megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

4.1. Hozzáféréshez való jog

Az érintett személy kezdeményezheti személyes adataihoz való hozzáférést. E jog keretében az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Budapest Közúttól arról, hogy

– milyen személyes adatait,

– milyen jogalapon,

– milyen adatkezelési cél miatt,

– milyen forrásból,

– mennyi ideig kezeli,

– a Budapest Közút kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Budapest Közút az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

4.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Budapest Közút módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). A Budapest Közút a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

4.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Budapest Közúttól a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a Budapest Közút abban az esetben utasítja el, ha a Budapest Közutat jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi.

4.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Budapest Közút zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

4.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. Így például tiltakozhat az ellen, ha a Budapest Közút hozzájárulása nélkül a személyes adatot tudományos kutatás céljából felhasználja.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az érintett a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén jogorvoslatért fordulthat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (1) 391-1400, E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu ).

Az érintett továbbá polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).